zoek login
logo

contact

home  >  contact  >  disclaimer


Deze website wordt u aangeboden door Toneelgroep Amsterdam (TA). Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de TA-website. Door het gebruik van de TA-website aanvaardt de bezoeker van de website deze voorwaarden.

gebruik
De gebruiker mag de website en de informatie, gegevens, programmatuur, diensten en overige content die TA en derden op de website van TA aanbieden uitsluitend raadplegen en gebruiken voor informatieve doeleinden. Het is niet toegestaan de website en de content te gebruiken op een manier die andere internetgebruikers of TA zou kunnen schaden of die het goede functioneren van de website of de content zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door omzeiling van de beveiligingsmaatregelen van onderdelen van de website gebruik te maken die niet publiekelijk toegankelijk zijn.

juistheid en volledigheid
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content juist en volledig is op het moment waarop de gebruiker deze raadpleegt of dat de content na verloop van tijd nog steeds juist en volledig is. Ook kunnen aan de content geen rechten en plichten worden ontleend.

TA is niet aansprakelijk voor (a) schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden of niet-beschikbaarheid van de content ; (b) schade als gevolg van het gebruik van de content ; en /of (c) schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door TA of door de gebruiker aan TA via de TA-website of anderszins langs elektronische weg.

beschikbaarheid
TA spant zich in om haar website en de content zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van haar website en/of (delen) van de content .

hyperlinks
Hyperlinks op de TA-website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan TA. TA biedt geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de content op dergelijke websites en/of servers.

intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op de website en de verschillende elementen van de content , waaronder mede begrepen de teksten, foto's, woordmerken, beeldmerken, foto's en de grafische vormgeving van de website, berusten bij TA en/of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TA is het niet toegestaan om de content te verveelvoudigen of openbaar te maken tenzij dat technisch noodzakelijk is om de website en de content te kunnen raadplegen en gebruiken overeenkomstig deze voorwaarden.

TA behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen het aanbrengen van links naar haar website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de website dan de hoofdpagina (deep links) en links waarvan de internetgebruikers de TA website te zien krijgen in een frame van een andere pagina (framed links).

door u verstrekte informatie
TA garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De gebruiker stemt ermee in dat TA de informatie die de gebruiker aan TA stuurt vrijelijk kan gebruiken en de gebruiker staat ervoor in dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacy Statement.

TA behoudt zich het recht voor om de door u aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen van de website, indien aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van het TA.

wijzigingen
TA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de inhoud van haar website en deze gebruiksvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk aan te passen.

cookies
De TA-website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van TA beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat TA na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. TA gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Cookies worden ingezet voor Google Analytics (statistieken) en de Facebook (like functie).

toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de TA-website is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke betrekking hebben op deze voorwaarden en/of het gebruik van de TA-website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

share

Rate

Hieronder kunt u uw reactie invullen.  

gegevens worden opgehaald

 
 
 
de dingen die voorbijgaan

de dingen die voorbijgaan

wo 24 jan 2018 - 20:00
Stadsschouwburg Amsterdam
Amsterdam
bestel
De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijstinleiding


19:15
Stadsschouwburg Amsterdam
Amsterdam

gratis


De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst
de andere stem

de andere stem

wo 24 jan 2018 - 20:30
Parktheater
Eindhoven
bestel
De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst
de dingen die voorbijgaan

de dingen die voorbijgaan

do 25 jan 2018 - 20:00
Stadsschouwburg Amsterdam
Amsterdam
bestel
De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst
de dingen die voorbijgaan

de dingen die voorbijgaan

vr 26 jan 2018 - 20:00
Stadsschouwburg Amsterdam
Amsterdam
bestel
De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijstnagesprek

22:10
Stadsschouwburg Amsterdam
Amsterdam

gratis


De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst
de andere stem

de andere stem

vr 26 jan 2018 - 20:15
De Warande
Turnhout
bestel
De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst
de dingen die voorbijgaan

de dingen die voorbijgaan

za 27 jan 2018 - 20:00
Stadsschouwburg Amsterdam
Amsterdam
bestel
De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst